Open Hoek 11
Alle peutergroepen van de Stichting Delftse Peuterspeelzalen voldoen aan alle wettelijke eisen en worden regelmatig gecontroleerd door de GGD, de brandweer en de onderwijsinspectie. Alle locatie beschikken over een gebruiksvergunning en staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en peuterspeelzalen (LRK).

De inspectierapporten van de GGD kunt u van elke locatie vinden via de link: https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Medewerkers

Op iedere groep werken per dag twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers met een relevant diploma conform CAO Kinderopvang, eventueel aangevuld met een stagiair of een groepshulp. Alle medewerkers op de peutergroepen zijn in het bezit van een VVE certificaat, een diploma voor de Nederlandse taal op minimaal 3F niveau, een kinder-EHBO diploma en een geldig VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Op elke locatie werkt minimaal 1 persoon met een HBO-diploma en een BHV-diploma. De medewerkers volgen regelmatig cursussen en trainingen om hun kennis te verbreden.

Op alle peutergroepen wordt gewerkt volgens een centraal pedagogisch beleidsplan. Dit beleidsplan geeft handvatten in het dagelijks werk.

 

Al onze locaties werken als voorschool, wij werken met een voorschoolmethodiek(en), een kindvolgsysteem en hebben samenwerkingsafspraken met basisscholen.

Pedagogisch coördinator

De pedagogisch medewerkers worden ondersteund door een pedagogisch coördinator. De pedagogisch coördinator zorgt voor coaching van de teams en de medewerkers. Zij bezoekt regelmatig de peutergroepen en bespreekt de begeleiding van individuele peuters en de groep. Op verzoek van de pedagogisch medewerker kan de pedagogisch coördinator individuele peuters of de groep extra komen observeren. Als pedagogisch medewerkers vragen hebben over het gedrag of de ontwikkeling van een peuter kan de pedagogisch coördinator het kind observeren. Ouders worden hier altijd over geïnformeerd.

De Stichting Delftse Peuterspeelzalen heeft een klachtenreglement en een privacyreglement.

Heeft u suggesties, tips of klachten, mailt u dan naar info@delftsepeuterspeelzalen.nl. Deze worden door ons zeer gewaardeerd.