Vanaf welke leeftijd kan ik mijn kind inschrijven?

Uit de praktijk blijkt dat het verstandig is om, in verband met eventuele wachttijden, zo spoedig mogelijk in te schrijven. U kunt uw kind inschrijven vanaf de geboorte nadat u een BSN nummer heeft ontvangen. Zo is de kans op een plaatsing op het centrum van uw voorkeur het grootst.

Zijn er wachttijden en hoe lang is de wachttijd voor mijn kind?

Soms heeft een locatie direct plaats beschikbaar. Andere locaties hebben echter zoveel aanvragen dat er een wachtlijst bestaat, vroege inschrijving is hierbij noodzakelijk.
De wachttijd is niet zonder meer aan te geven en is sterk afhankelijk van een aantal factoren zoals:

  • Uw voorkeur voor een peutercentrum
  • De dagen van de week waarop u de opvang wenst
  • De leeftijd van uw kind

De samenstelling van de groep moet qua leeftijdsopbouw en qua geslacht in evenwicht zijn. Het principe “wie het eerst komt wie het eerst maalt” geldt als er zich twee gelijke aanvragen voordoen. De wachttijd wordt ook beïnvloed door omstandigheden die van tevoren niet in te schatten zijn zoals mutaties vanwege verhuizing, ouders die bij nader inzien geen gebruik maken van een toegezegde plaats enz.

Ik wil graag andere dagen, kan dat?

Op onze peuteropvang werken wij met twee vaste groepen.

Kinderen die geplaatst zitten in groep 1 komen op maandag, woensdag en vrijdag.
Kinderen die geplaatst zitten in groep 2 komen op dinsdag en donderdag.

Het is niet mogelijk om een andere combinatie van dagen te kiezen.

Op welke datum kan mijn kind starten?

Een plaatsing start op de 1e of de 16e van de maand. Valt de 1e of de 16e van de maand niet op een dag dat uw kind naar de peuteropvang gaat, dan start uw kind na deze datum.

Wanneer krijg ik een intakegesprek?

Het intakegesprek vindt plaats voor de eerste dag van de plaatsing. De peutergroep stuurt voorafgaand aan de plaatsing een welkomstkaart aan ouder en kind.

Wat moet ik meenemen naar de peuteropvang?

Indien uw kind nog niet zindelijk is, dient u luiers mee te nemen en een schone set kleding.
Eten en drinken krijgt uw kind op de peuteropvang en hoeft u niet mee te geven behalve bij allergieën en speciale diëten.

Ik kom NIET in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, wat zijn dan de kosten voor de peuteropvang?

Indien u geen recht hebt op kinderopvangtoeslag en woonachtig bent in Delft, dan is Tabel 1 op u van toepassing. U betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage. De hoogte van de bijdrage wordt bepaald aan de hand van het bruto gezinsinkomen welke op de Inkomensverklaring(en) van beide ouders/verzorgers (voorheen IB60 formulier) staat vermeld. Deze Inkomensverklaring(en) is/zijn op te vragen bij de Belastingdienst. Daarnaast vult u een Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag in en levert deze samen met uw Inkomensverklaring bij ons in.

Ik kom WEL in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, wat zijn dan de kosten voor de peuteropvang?

Indien u recht hebt op kinderopvangtoeslag, dan is Tabel 2 op u van toepassing. U vraagt dan kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst. De bedragen van Tabel 2 zijn brutobedragen. Gebruik de gegevens uit de tabel voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst. De aanvraag dient te gebeuren tot uiterlijk 3 maanden na de maand waarin de peuteropvang is gestart. De hoogte van de toeslag is inkomensafhankelijk, u kunt de toeslag berekenen op www.toeslagen.nl of via de kinderopvangtoeslag app. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de belastingtelefoon: 0800-0543.

Ik heb een VVE verwijzing ontvangen, wat betekent dit?

Als u voor uw peuter een VVE verwijzing vanuit de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft ontvangen, is het belangrijk dat u deze zo snel mogelijk bij ons inlevert. Peuters die op indicatie van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) een VVE verwijzing hebben ontvangen, kunnen vanaf de leeftijd van ruim 3 jaar uitbreiding van de opvanguren aangeboden krijgen (zie VVE). Bij ontvangst van een VVE verwijzing plaatsen wij een kind op de wachtlijst voor deze uitbreiding. Hoe sneller wij de VVE verwijzing ontvangen, hoe groter de kans dat de plaatsing voor uw kind met 3 jaar en 1,5 maanden uitgebreid kan worden. Bij beschikbaarheid ontvangt u van ons een aanbod.

Ik woon niet in Delft, kan ik dan toch gebruik maken van één van jullie peutercentra en wat zijn dan de kosten?

Als u niet woonachtig bent in Delft, kunt u gebruik maken van onze peutercentra. Tabel 2 is dan op u van toepassing.

Moet ik de peuteropvang stopzetten als mijn kind 4 jaar wordt?

Nee, wanneer uw kind 4 jaar wordt en overgaat naar de basisschool wordt de plaatsing automatisch door ons stopgezet in de eerst volgde periode na de 4e verjaardag. Dit is op de eerstvolgende 1e of 16e dag van de maand.
Indien u Kinderopvangtoeslag ontvangt, dient u wel de stopzetting aan de Belastingdienst door te geven.

Hoe kan ik de peuteropvang van mijn kind voor zijn/haar 4e verjaardag stopzetten?

U kunt de plaatsing van uw kind beëindigen door een email te sturen naar info@delftsepeuterspeelzalen.nl. Vermeld hier de naam van uw kind, het relatienummer, de gewenste einddatum en reden van opzegging. Houdt u rekening met een opzegtermijn van 1 maand.